คลินิกสูตินรีเวช

 • ฝากครรภ์ ตรวจครรภ์

คลินิกอายุรกรรม

 • ไข้ ไอ เจ็บคอ
 • ปรึกษาโรคทั่วไป
 • โรคเรื้อรัง – ความดัน ไขมัน เบาหวาน

บริการอื่นๆ

 • อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน
 • ทำหัตถการ – ล้างแผล ทำแผล เย็บแผล

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

 • ใบรับรองแพทย์ทั่วไป
 • ตรวจการได้ยินของหู
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด
 • ตรวจการตั้งครรภ์
 • ตรวจสารเสพติด
 • ตรวจเอ็กซเรย์