ฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ที่จะได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี มี 2 กรณี คือ

 1. ระบบประกันสังคม ผู้ที่ได้ฉีดวัคซีนต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป
 2. ระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ผู้ที่ได้ฉีดวัคซีนมี 7 กลุ่ม ดังนี้
  1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
  2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ทุกคน
  3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  4. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
  5. ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตนเองไม่ได้
  6. โรคธาลัสซีเมีย ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
  7. โรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัมขึ้นไป