อบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
การปฐมพยาบาล และความปลอดภัยในการทำงาน
.