โปรโมชั่นแพ็กเกจ

  • โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (Check-up 2,000 บาท)
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพต่อใบอนุญาติต่างด้าว (Work Permit)

สิทธิรักษาต่างๆ ของทางคลินิก

  • สิทธิ 30 บาท (สปสช.)
  • ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
  • ประกัน พ.ร.บ. รถยนต์และรถจักรยานยนต์
  • กองทุนทดแทน
  • อุบัติเหตุจากการทำงานในบริษัท